กิจกรรมการจัดการความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรียนเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการ "การพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ค.56 ณ ห้องประชุมชั้น5อาคารสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 
02.08.2013 05:09:54

วิทยากรผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยที่ท่านแนะแนวทางการใช้งานการทำหนังสั้นโดยการถ่ายทำจากสถานที่จริงในโรงเรียนประถมหรือมัธยม และนำสิ่งที่ได้ไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนนั้นๆ มาร่วมอภิปรายกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ในห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางจุดที่ควรปรับแก้ไขแล้วก็ออกไปปฏิบัติในสภาพจริงในโรงเรียนอีก ทำแบบนี้อยู่เป็นนิจก็จะได้แนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนจริงๆ ได้ นับว่าเป็นเทคนิคที่ดีเยียมมากเลยครับ คณาจารย์คณะเราจะลองนำไปปรับประยุกต์ใช้บ้างแล้วมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งครับในฐานะที่ท่านได้ดูแลวิทยานิพนธ์และดุษฏีนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับทีมคณาจารย์คณะครุศาสตร์เราเรื่องการเขียนบทความการวิจัยเพื่อนำเสนอนั้น หลักๆท่านบอกว่า ในการนำเสนอไม่จำเป็นต้องรอให้ครบทั้ง 5 บท ที่สมบูรณ์ก็ได้เพราะมันจะช้ามากเช่นเรื่องการจบการศึกษา หรือสถานที่ที่จะให้เราตีพิมพ์ตอบรับกลับมาก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้งานเราช้าได้ ดังนั้นการเขียนบทความเป็นบทๆ หรือเป็นหัวข้อประเด็นที่ค้นมาได้ในบทที่ 2 ก็สามารถที่จะส่งไปตีพิมพ์ได้ก่อนเลย ท่านบอกว่าสามารถบทความงานวิจัยไปที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้นะครับ เพราะท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งที่อ่านบทความก่อนนำเสนอและตีพิมพ์วารสารของคณะครุศาสตร์เอง ซึ่งท่านบอกว่าวารสารของคณะท่านผ่าน TCI ตามเกณฑ์ สกอ. เรียบร้อยแล้วครับ ก็ขอเชิญชวนอาจารย์คณะเราร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอได้นะครับ


Tags:16.06.2013 10:08:24

GotoKnow ย่อมาจาก The Gateway of Thailand's Online Knowledge Management เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 โดยเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการระบบบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับกลุ่มคนทำงานและชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice) ของประเทศไทย และมีบทบาทในการเป็นขุมความรู้รวมของไทย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เสมือนให้สมาชิกสาขาอาชีพต่างๆ มารวมตัวกันเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ลงในระบบบล็อก GotoKnow.org ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า KnowledgeVolution ซึ่งเป็นระบบการจัดการความรู้ระดับองค์กร (Open-Source Web-Based Enterprise Knowledge Management System) ชิ้นแรกของประเทศไทย ที่พัฒนาโดยทีมงาน UsableLabs

          GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคม สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิต ผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชน และเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

วัตถุประสงค์ของ GotoKnow.org

  • ส่งเสริม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ ด้วยการใช้งานเว็บล็อก (weblog) สู่การเสริมสร้างให้ "คนไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืน" หมายถึง คนไทยมีความสุข   สี่ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา
  • จัดเตรียมพื้นที่เสมือนและเครื่องมือสำหรับ "ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice)" เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ
  • สนับสนุนการเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง (storytelling) จากประสบการณ์และการเรียนรู้ของผู้เขียนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านได้นำไปประยุกต์ใช้หรือจุดประกายความคิดเพื่อให้ต่อยอดความรู้ในกิจกรรมการทำงานและกิจกรรมอื่นๆ ของผู้อ่านต่อไป
  • สนับสนุนการให้เกียรติแก่เจ้าของความรู้โดยไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียน ภาพ เสียง และสื่อมัลติมีเดีย โดยทุกวิธี ไม่ว่าจะเป็นการนำบันทึก ภาพ เสียง และสื่อมัลติมีเดียใน GotoKnow ไปเขียนหรือนำเสนอที่อื่นโดยอ้างว่าเป็นของตนเอง หรือการนำบทความหรือข้อความ ภาพ เสียง และสื่อมัตติมีเดียจากที่อื่นมาเขียนใน GotoKnow โดยอ้างว่าเป็นผู้เขียนเองก็ตาม การกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็น "การโจรกรรมทางวรรณกรรม" (Plagiarism)

ที่มา : http://www.gotoknow.org/about


Tags: PLCJPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
IDOBlog - blog for joomla 1.5